Texelvogeleiland (NL)The Dutch Knights

Marc Guyt, Gert Ottens en Martijn Verdoes( the Dutch Knights) weten van geen ophouden. De veteranen van de Champions of the Flyway zijn er voor de derde maal op rij weer bij in 2019! Dus wederom geen stoffige warme woestijnen met strakblauwe luchten. Nee, waarschijnlijk kou, regen en vooral… tegenwind! Is dit team weer bestand tegen de Texelse elementen?

Lees verder

De Dutch Birding Peregrines

De teamleden van Dutch Birding Peregrines bestaande uit Remco Hofland, Kees de Vries, Bertus de Lange en de Londenaar Jim Hudson zijn al jaren vogel- en natuurliefhebbers. Tijdens de Texel Big Day 2019 fietsen ze wéér graag 24 uur over Texel. Maar natuurlijk hopen ze ook weer fantastische soorten te ontdekken tijdens deze Texel Big Day!

Lees verder

Borden voor strandbroeders geplaatst

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en tijdens de Texel Big Day werd geld in gezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

Lees verder

Dankzij stichting nieuwe schelpen in het Wagejot

Met dank aan de sponsor Combinatie Tessel (de aannemer die verantwoordelijk is voor de dijkverzwaring) en dankzij de Stichting Texel Vogeleiland zijn er in het Wagejot op twee plaatsen nieuwe schelpen aangebracht. De sponsoring kwam tot stand via de Texel Big Day 2017 waaraan de Combinatie Tessel een sponsorbijdrage deed. Afgelopen periode hebben het Vogelinformatiecentrum en de Stichting Texel Vogeleiland overlegd waar het werk het beste uitgevoerd kon worden. In overleg met Natuurmonumenten is besloten om twee eilanden in het Wagejot van nieuwe schelpen te voorzien.

Lees verder

Webcam op Utopia geplaatst

Het Vogelinformatiecentrum heeft in het natuurgebied Utopia voor de vierde keer een webcam geplaatst. De webcam staat precies op de plek waar al vier jaar grote sterns broeden. Eerdere jaren konden de grote sterns het gehele broedseizoen gevolgd worden door de mensen thuis. Door deze webcam wordt de Vogelboulevard, maar ook Texels als vogeleiland nog meer kracht bij gezet.

Lees verder

Kijkscherm Dorpzicht

Met dank aan de provincie Noord-Holland is begin 2017 het kijkscherm aan de Hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gemaakt. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je uitkijkt werd een inrichtingschets gemaakt die door de provincie is overgenomen en in samenspraak met Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De Stichting Texel Vogeleiland is beheerder van het 6 ha grote gebied dat voor het kijkscherm ligt.

Lees verder

Groot onderhoud in de Tuintjes

De zogenaamde de Tuintjes, net ten zuiden van de Vuurtoren, in de Eierlandse Duinen, zijn misschien wel de meest populaire plek voor vogelaars om naar vogels te zoeken en te kijken. Dankzij verschillende acties van het Vogelinformatiecentrum (zoals nestkast schilderen en verkoop van tweedehands boeken) was er voldoende geld ingezameld om Staatsbosbeheer te helpen met groot onderhoud.

Lees verder

Schelpeneiland in de Zandkes

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum kon het beroemde schelpenstrand in de Zandkes in 2015 weer vernieuwd worden. Schelpenstranden hebben binnendijks niet het eeuwige leven. Door de vele uitwerpselen van de vogels vergaan de schelpen. Om de vogels te helpen, moeten de schelpen gemiddeld iedere vier à vijf jaar vervangen worden.

Lees verder

Broedwal voor oeverzwaluwen

Dankzij een bijdrage van het Vogelinformatiecentrum en de Lionsclub Texel kon er bij de Robbenjager een natuurlijke broedwand voor oeverzwaluwen gerealiseerd worden. De oeverzwaluw is een schaarse broedvogel op Texel die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Met medewerking van de voormalige eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd dit mogelijk.

Lees verder

Schelpenstrand in het Wagejot

Dankzij de opbrengsten uit de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum was het mogelijk om in overleg met Natuurmonunenten een schelpenstrand in het Wagejot te vernieuwen en te vergroten. Allereerst moest een oud schelpenstrand dat geheel overwoekerd was, worden afgegraven. Daarna kon een dikke laag nieuwe schelpen aangebracht worden. Dit laatste werd gedaan door vele vrijwilligers tijdens een van de werkweekenden van Natuurmonumenten.

Lees verder

Organisatie Wadden Vogelfestival / Texel Big Day

Met een Wadden Vogelfestival op Texel willen we zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met de mooie hobby “vogels kijken”. Een Wadden Vogelfestival organiseren met activiteiten waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat, brengt kosten met zich mee. Het merendeel van deze kosten wordt gedragen door het Nationaal Park Duinen van Texel en het Vogelinformatiecentrum. Met uw bijdrage kunnen we extra zorg dragen voor o.a.:

Lees verder

Bescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Tijdens het Wadden Vogelfestival van 2019 is het goede doel Duinvogels zoals wulp en tapuit.

Op Texel broeden gelukkig nog wel wulpen, maar alleen nog in de natuurgebieden. Nergens in het agrarisch gebied broeden nog wulpen, daar zijn ze allemaal al verdwenen. Ook in de natuurgebieden lopen de aantallen terug. Als wintervogel is de wulp nog een talrijke vogel, maar de rustplekken (hoogwatervluchtplaatsen) van de wulp staan onder druk. Steeds meer agrarisch land wordt anders gebruikt en op veel plekken op het land loopt de rust terug.

Lees verder

Digitale Avifauna Vogels van Texel

Een van de meest gestelde vragen in het Vogelinformatiecentrum is: waar kan ik welke vogel op Texel het beste zien of fotograferen? Nu is het zo dat die kennis bij een select groepje mensen is. Dat kan anders.  Hoe mooi is het als we die informatie kunnen bundelen en ontsluiten voor iedereen die Texel vanwege de vogels wil bezoeken? Iedereen kan dan de voor hem of haar beste excursie uitstippelen en zich thuis goed voorbereiden. Het lanceren van een digitale avifauna kost alleen veel tijd en geld.

Lees verder

Kijkscherm Renvogelveld

Dankzij de donaties tijdens het Wadden Vogelfestival van 2016, en dankzij een donatie van Jan Boon (opbrengsten van een verjaardag), kon er bij het Renvogelveld een kijkscherm gerealiseerd worden. Dit kijkscherm kijkt uit over het plasdrasveld nabij de vuurtoren. Bezoekers die daar een rondje wandelen kunnen de vogels bekijken zonder ze te verstoren.

Lees verder

Inrichting van het Renvogelveld

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en met medewerking van de voormalig eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd er een plan uitgewerkt om de graslanden tussen de Robbenjager en de Vuurtoren optimaal in te richting voor het kijken naar vogels. De twee bestaande sloten werden vergraven tot kreken die gedurende de winter meestel zorgen dat het gehele grasland plas dras komt te staan.

Lees verder

Zeetrektelpunt Texel

Al lange tijd is er een grote wens om op Texel een goed bruikbaar uitkijkpunt over zee te maken. Een uitkijkpunt waar je met alle windrichtingen redelijk uit de wind kan zitten en over zee kan kijken. Westerslag is daarvoor één van de beste punten. Door de ligging van de Texelse Noordzeekust vliegen de zeevogels daar het dichtst onder de kust.

Lees verder

Nieuwe schelpenstranden langs de oostkant van Texel

We hebben in het recente verleden al al een aantal schelpeneilandjes kunnen realiseren, maar we zijn er nog niet. Het blijft het nodig om steeds weer andere schelpeneilanden te vernieuwen of uit te breiden. Natuurmonumenten beheert alle schelpenstranden met veel inzet, iedereen kan ervan genieten en voor de vogels zijn het veilige plekken om te broeden. Juist om deze twee laatste punten wil de stichting ook in de toekomst blijven investeren in het verbeteren en vernieuwen van schelpeneilanden.

Lees verder