Gerealiseerde DoelenGoede doel 2023

Net als in 2022 zal de Stichting Texel Vogeleiland samen met het Vogelinformatiecentrum ook in 2023  geld besteden aan het beschermen van strandbroedvogels. Dit jaar zetten we echter twee andere doelsoorten in de spotlight. De eerste soort die we in 2023 in de schijnwerpers zetten is de Grote Stern.

Lees verder

Goede doel 2022

In 2022 zal de Stichting Texel Vogeleiland samen met het Vogelinformatiecentrum zich inzetten voor de strandbroedvogels van Nederland.  Het geld wat gedurende 2022 wordt ingezameld gaat onder andere naar de bescherming van strandbroedvogels en zo zal ook het Wadden Vogelfestival zal in 2022 in het teken staan van de kustbroeders, waaronder de Kluut en de Bontbekplevier.

Lees verder

Goede doel 2021

De Stichting Texel Vogeleiland zal in 2021 vooral aandacht vragen en geld inzamelen voor akkervogels zoals de Blauwe Kiekendief en Patrijs. Het Wadden Vogelfestival 2021 zal in het teken staan van geld inzamelen en aandacht vragen voor de akkervogels zoals de blauwe kiekendief en de patrijs.

Lees verder

Goede doel 2020

Ooit was de zomertortel een algemene duivensoort die in geheel Nederland wel te zien was. Anno nu is de zomertortel een zeldzaamheid. De laatste 15 jaar is deze prachtige duivensoort enorm achteruitgegaan. Daarom wil de Stichting Texel Vogeleiland samen met het Vogelinformatiecentrum gedurende 2020 geld inzamelen voor deze prachtige duivensoort. De oorzaken van de achteruitgang zijn divers.

Lees verder

Hulp voor de huiszwaluw

Heel het jaar 2018 stond in het teken van de Huiszwaluw. Een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decennia flink achteruit gegaan zijn. De laatste jaren is de populatie weer stabiel maar dat is niet genoeg. Het zou mooi zijn als de aantallen sterker toe zouden nemen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is geld ingezameld. Wat gebeurt daarmee?

Lees verder

Stichting Texel Vogeleiland helpt Staatsbosbeheer bij onderhoud Tuintjes

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en Stichting Texel Vogeleiland hebben 14 vrijwilligers onder aanvoering van Edwin van Egmond van Staatsbosbeheer een aantal vogelkijkpunten en de Tuintjes (Eierlandse Duinen) onderhouden. De Tuintjes is het voormalig volkstuincomplex in De Eierlandse Duinen net ten zuiden van de vuurtoren. In dit gebied zijn de eerste – of de laatste – bosjes die trekvogels tegenkomen op hun trek naar het zuiden of noorden.

Lees verder

Borden voor de strandbroeders dankzij Wadden Vogelfestival

In 2017 stond het Wadden Vogelfestival in het teken van de strandbroeders. Tijdens de vogelexcursies en de Texel Big Day werd geld ingezameld voor de broedvogels van onze stranden. Met een deel van het geld is een bijdrage geleverd aan de vogelkijkhut in de uitbreiding van natuurgebied Dijkmanshuizen aan de Vogelboulevard. Een ander deel van het geld is gebruikt om borden te laten maken om de strandafzettingen beter te markeren.

Lees verder

Kijkscherm Dorpzicht

Met dank aan de provincie Noord-Holland is begin 2017 het kijkscherm aan de Hoofdweg, in natuurgebied Dorpzicht gemaakt. Het idee was afkomstig van het Vogelinformatiecentrum. Voor het kijkscherm en het gebied waarover je uitkijkt werd een inrichtingschets gemaakt die door de provincie is overgenomen en in samenspraak met Staatsbosbeheer is uitgevoerd. De Stichting Texel Vogeleiland is beheerder van het 6 ha grote gebied dat voor het kijkscherm ligt.

Lees verder

Groot onderhoud in de Tuintjes

De zogenaamde de Tuintjes, net ten zuiden van de Vuurtoren, in de Eierlandse Duinen, zijn misschien wel de meest populaire plek voor vogelaars om naar vogels te zoeken en te kijken. Dankzij verschillende acties van het Vogelinformatiecentrum (zoals nestkast schilderen en verkoop van tweedehands boeken) was er voldoende geld ingezameld om Staatsbosbeheer te helpen met groot onderhoud.

Lees verder

Schelpeneiland in de Zandkes

Dankzij de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum kon het beroemde schelpenstrand in de Zandkes in 2015 weer vernieuwd worden. Schelpenstranden hebben binnendijks niet het eeuwige leven. Door de vele uitwerpselen van de vogels vergaan de schelpen. Om de vogels te helpen, moeten de schelpen gemiddeld iedere vier à vijf jaar vervangen worden.

Lees verder

Broedwal voor oeverzwaluwen

Dankzij een bijdrage van het Vogelinformatiecentrum en de Lionsclub Texel kon er bij de Robbenjager een natuurlijke broedwand voor oeverzwaluwen gerealiseerd worden. De oeverzwaluw is een schaarse broedvogel op Texel die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Met medewerking van de voormalige eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd dit mogelijk.

Lees verder

Schelpenstrand in het Wagejot

Dankzij de opbrengsten uit de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum was het mogelijk om in overleg met Natuurmonunenten een schelpenstrand in het Wagejot te vernieuwen en te vergroten. Allereerst moest een oud schelpenstrand dat geheel overwoekerd was, worden afgegraven. Daarna kon een dikke laag nieuwe schelpen aangebracht worden. Dit laatste werd gedaan door vele vrijwilligers tijdens een van de werkweekenden van Natuurmonumenten.

Lees verder

Inrichting van het Renvogelveld

Op initiatief van het Vogelinformatiecentrum en met medewerking van de voormalig eigenaar van de Robbenjager (Jaap Groen) werd er een plan uitgewerkt om de graslanden tussen de Robbenjager en de Vuurtoren optimaal in te richting voor het kijken naar vogels. De twee bestaande sloten werden vergraven tot kreken die gedurende de winter meestel zorgen dat het gehele grasland plas dras komt te staan.

Lees verder

Kijkscherm Renvogelveld

Dankzij de donaties tijdens het Wadden Vogelfestival van 2016, en dankzij een donatie van Jan Boon (opbrengsten van een verjaardag), kon er bij het Renvogelveld een kijkscherm gerealiseerd worden. Dit kijkscherm kijkt uit over het plasdrasveld nabij de vuurtoren. Bezoekers die daar een rondje wandelen kunnen de vogels bekijken zonder ze te verstoren.

Lees verder