Hulp voor de huiszwaluw

Heel het jaar 2018 stond in het teken van de Huiszwaluw. Een vogelsoort waarvan de aantallen de laatste decennia flink achteruit gegaan zijn. De laatste jaren is de populatie weer stabiel maar dat is niet genoeg. Het zou mooi zijn als de aantallen sterker toe zouden nemen. Tijdens het Wadden Vogelfestival 2018 is geld ingezameld. Wat gebeurt daarmee?

De Stichting Texel Vogeleiland gaat het geld in 2019 inzetten voor diverse doelen om de huiszwaluw op Texel en elders te helpen:

1) Aanvankelijk was het de bedoeling om diverse zogenaamde huiszwaluwtillen op Texel te plaatsen. Dit zijn lange palen met aan de top voldoende broedgelegenheid voor 15-25 broedpaartjes. Deze Huiszwaluw tillen zijn deels voorzien van kunstnesten en deels is er vrije ruimte waar de vogels zelf nesten kunnen maken. Het is de bedoeling dat deze huiszwaluwtillen in samenwerking met de Combinatie Tessel (dat is de aannemer die verantwoordelijk is voor een groot deel van de dijkverzwaringswerkzaamheden op Texel), in de buurt van de nieuw gebouwde gemalen aan de Waddendijk geplaatst worden. Helaas kwam er geen medewerking van de grondeigenaren waardoor we geen huiszwaluwtillen konden plaatsen. Uiteindelijk hebben we met het gereserveerd budget wel de Vogelwerkgroep in Noordwijkerhout (via Vogelbescherming Nederland) financieel kunnen ondersteunen met het realiseren van een huiszwaluwtil.

huiszwlauwtil 001

Daarnaast worden er bij ieder gemaal, aan de binnenzijde, twintig dubbele houtbetonnen kunstnesten geplaatst. Zo ontstaat er bij ieder gemaal ruimte voor minimaal 40 paar huiszwaluwen. Deze kunstnesten worden door de aannemer geplaatst. Al deze kunstnesten zijn in 2019 en 2020 geplaatst en hebben al succesvolle broedsels opgeleverd.

2) Er wordt geld uitgetrokken om particulieren te stimuleren om kunstnesten op kansrijke locaties op te hangen. De kunstnesten worden gratis beschikbaar gesteld en er wordt een aannemer gezocht die ze gaat ophangen. Ook worden er plankjes tegen de uitwerpselen gemonteerd op plekken waar de nesten op een voor mensen vervelende plek hangen. Deze actie wordt uitgevoerd in samenwerking met de Vogelwerkgroep Texel.

Huiszwaluw008 Large

3) In samenwerking met Agrarisch Natuurvereniging De Lieuw, wordt bekeken waar dit voorjaar modderpoelen aangelegd kunnen worden. Dit zal vooral bij boeren in het land gebeuren op plekken waar veel natuurlijke nesten te vinden zijn. Op deze manier kan de droge periode in het voorjaar opgevangen worden en is er het hele broedseizoen voldoende klei en modder beschikbaar zodat de vogels zelf nesten kunnen bouwen en kunnen onderhouden.

Huiszwaluw005 Large

Over al deze werkzaamheden wordt een flyer gemaakt en er zullen regelmatig persberichten komen om de aandacht op deze prachtige soort te vestigen. De flyer wordt op Texel huis aan huis verspreid zodat iedereen weet hoe hij of zij de huiszwaluwen kan helpen.