Bescherm de duinvogels zoals wulp en tapuit

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park en heel zelden daarbuiten. Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Doelbedrag€25000€0

DONEER

Het aantal broedparen van de wulp is landelijk, en ook op Texel, enorm teruggelopen. Het is wellicht een van de meest schaarse weidevogels geworden. Ook als broedvogel van de duinen is deze soort steeds schaarser geworden.

Een deel van het geld wordt besteed aan het verbeteren van het broedbiotoop voor de wulpen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Samen met beheerder Staatsbosbeheer wordt gekeken welke maatregelen we het beste in welke gebieden kunnen nemen. Op Texel is in goede broedgebieden de spontane groei van berk en andere struiken een probleem. Daar willen we graag wat aan doen. Het mooie van dit werk is dat soorten als roodborsttapuit en nachtzwaluw ook hiervan zullen profiteren. Daarnaast loopt er op Texel al jaren een onderzoek naar de resultaten van broedende tapuiten. De Eierlandse Duinen is één van de plaatsen in Nederland waar nog hoge dichtheden tapuiten voorkomen. Dit onderzoek levert voor heel Nederland veel informatie op over overleving van tapuiten. Een bijdrage aan dit onderzoek zorgt ervoor dat de tapuiten intensief gevolgd kunnen worden zodat betere beheersmaatregelen mogelijk zijn.

wulp20090214 mp 001

natuurjournaal deel 1 2011 07

nieuwjaarswens 13 14